Civiltiesiskās

Vispārējās CTA apdrošināšana ir iespēja apdrošināt Jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā citiem radītos zaudējumus.

Segums:

  • Apdrošināšanas gadījuma rezultātā zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu ir zaudējumi sakarā ar cietušās trešās personas:

a) ārstēšanu;

b) pārejošu darbnespēju;

c) darbspēju zudumu;

c) nāvi.

  • Zaudējumi sakarā ar trešajai personai piederošas mantas bojājumiem vai bojāeju, par tiesāšanās izdevumiem, par glābšanas izdevumiem.